Выбрать страницу

ОПП Туристичне обслуговування

 

Освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування» у сфері фахової передвищої освіти

Туризм є певним суспільним феноменом, який виник на індустріальному етапі розвитку людства і набуває стрімкого зростання на постіндустріальному етапі. Потужне явище спричинило появу та розвиток відповідної галузі економіки, що дедалі відіграє все вагомішу роль в господарстві як окремих країн, так і цілих регіонів. За масштабами діяльності та стабільними темпами росту туризм вважається однією із пріоритетних галузей України і світу в цілому.

Перспективність професії

Інтеграція України в європейський та світовий економічний, культурний і соціальний простір потребує висококваліфікованих фахівців для роботи в різних галузях господарювання. Недостатня кількість висококваліфікованих кадрів особливо гостро відчувається в сфері туризму. Особливо це помітно в умовах встановлення безвізового режиму між Україною і країнами ЄС, зростаючого інтересу до сільського туризму та попиту на широкий спектр послуг, розвитку та удосконалення інфраструктури туристичної галузі.

Професія молодшого спеціаліста з туристичного обслуговування – це:

 • цікава, захоплююча та різноманітна робота,
 • можливість організовувати роботу туристичних підприємств,
 • творчий підхід щодо розробки та реалізації туристичного продукту (турів),
 • можливість здійснювати туристичний супровід груп туристів та вигідно мандрувати самому,
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції:

Сучасний фахівець з організації туристичного обслуговування – це всебічно розвинена особистість, тому він…

Повинен знати:

 • правові основи діяльності туристичних підприємств,
 • основні рекреаційні ресурси України і світу,
 • основні принципи створення туристичного продукту,
 • різноманітні види та форми туризму,
 • основи підприємницької діяльності,
 • основи психології, економіки, фінансово-господарської діяльності підприємства,
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій тощо.

Повинен уміти:

 • застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування,
 • організовувати страхування туристів,
 • працювати з туристичними документами,
 • планувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт.

Повинен володіти:

 • методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг,
 • методами використання сучасних інформаційних технологій,
 • навичками спілкування з клієнтами іноземними мовами тощо.

Галузь знань:       24 Сфера обслуговування

Спеціальність:   242 Туризм

Диплом фахового молодшого бакалавра

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з туристичного обслуговування

Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій

 

Мета ОПП:

Підготовка кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців в галузі туризму, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері туризму, нести відповідальність за результати своєї діяльності.

Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері туризму та реалізує це через формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку туристичної галузі та здійснення діяльності в напрямі обслуговування туристів.

Випускники мають право продовжувати освіту за ступенем вищої освіти бакалавр.

 

Випускник з кваліфікацією фахового молодшого бакалавра з туристичного обслуговування здатний виконувати такі професійні роботи:

 • 3414 Фахівець з туристичного обслуговування
 • 3414 Організатор подорожей (екскурсій)
 • 3414 Екскурсовод
 • 3414 Фахівець із організації дозвілля
 • 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
 • 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • 3414 Фахівець з туристичної безпеки
 • 3340 Інструктор-методист з туризму
 • 3439 Інспектор з туризму.

✓ Вступні випробування (на базі базової ЗСО): географія (усно). Вступні випробування (на базі повної ЗСО): зараховуються бали сертифікатів ЗНО з української мови та літератури; з географії або історії України або математики.

✓ Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (з отриманням повної загальної середньої освіти) та 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Положення про ЦК ЕТ

Голова випускаючої циклової комісії

Герман Олена Вікторівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: магістр з економіки підприємства, викладач економіки ВНЗ (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).

Викладає дисципліни:

 • Економіка та організація діяльності
 • Основи підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту
 • Страхування в туризмі

Педагогічний склад циклової комісії

Хмелевська Любов Петрівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД (за сумісництвом), директор ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД», викладач економічних дисциплін.

Освіта: вища (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка).

Викладає дисципліни:

 • Державне та регіональне управління
 • Комунікаційна діяльність в галузі
 • Основи туристичного бізнесу

Душейко Алла Леонідівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища (Київський автомобільно-дорожній інститут).

Викладає дисципліни:

 • Аналіз туристичної галузі
 • Бізнес-статистика

Ціноутворення в туризмі

Ткаченко Марина Григорівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, магістр менеджменту організацій (Київський державний торгівельно-економічний університет).

Викладає дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Організація екскурсійного обслуговування
 • Організація ресторанного обслуговування
 • Організація дозвілля туристів

Рябошапка Тетяна Анатоліївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища (Київський національний університет, технологій та дизайну)

Викладає дисципліни:

 • Економіка та організація діяльності
 • Інформаційні системи та технології
 • Електронна комерція

Мельник Людмила Сергіївна

Викладач вищої категорії. Доктор філософії з економіки.

Освіта: вища (Київський державний економічний університет).

Викладає дисципліни:

 

 • Економіка та організація діяльності (виробництва)
 • Основи маркетингу в туризмі
 • Економічна теорія
 • Рекламна діяльність в туризмі

Насташенко Ольга Володимирівна

Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

Освіта: вища (Київський національний торговельно-економічний університет).

Викладає дисципліни:

 • Основи підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту
 • Управління якістю туристичного продукту

Мариненко Зінаїда Володимирівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища (Мінський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького).

Викладає дисципліни:

 • Географія
 • Організація туристичного обслуговування
 • Географія туризму
 • Спеціалізований туризм
 • Туристичне краєзнавство та країнознавство