Выбрать страницу

Відділення повної загальної середньої освіти

 

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти.

Здобуття профільної середньої освіти у Фаховому коледжі мистецтв та дизайну КНУТД передбачає професійне спрямування, яке орієнтоване на ринок праці на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнівської молоді.

Перший  етап навчання – отримання студентами Коледжу повної загальної середньої освіти; другий етап – отримання кваліфікації фахового молодшого бакалавра за обраними спеціальностями (ОПП).

На етапі отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту важливим є тісний зв’язок між викладачами та студентами Коледжу, упорядкування вивчення необхідних дисциплін для складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відділення  ПЗСО займається питаннями адаптації вчорашніх школярів в систему освіти Коледжу. Це відбувається завдяки аналізу  моніторингового дослідження адаптації першокурсників, вивченню потреб та побажань студентської молоді.

На відділенні відбувається розробка нових навчальних планів для вивчення сучасних, необхідних для розвитку компетенцій, дисциплін.
Викладачами циклових комісій, які відносяться до відділення ПЗСО, відбувається тісна взаємодія з батьками студентів.

Великої уваги викладачами циклових комісій, що входять до складу відділення ПЗСО, надається і виховній роботі під час проведення занять та в позаурочні години. Значимими складниками виховання для підростаючого покоління є прищеплення студентам безмежної любові до України, поваги до рідної мови, почуття патріотизму, колективізму, чесності, культури поведінки, інтелігентності і толерантності у суспільстві, розвитку логічного мислення, створенню умов позитивної оцінки друзями, колегами та рідними тощо.

Викладачі постійно працюють над підвищенням фахової компетентності, володіють інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно їх використовують і поширюють у професійному середовищі.